Skip navigation

Welsh Language Scheme - HCPC publishes annual report

08 Oct 2018

The Health and Care Professions Council (HCPC) has published an annual report on its Welsh Language Scheme, setting out how we are meeting our obligations under Welsh law to ensure that we treat English and Welsh languages equally. 

Originally published in 2011, our Welsh Language Scheme sets out how we will deliver services to Welsh speaking members of the public in light of our obligations under the Welsh Language Act 1993.

As part of this scheme, we have committed to taking reasonable and proportionate steps to make sure that we treat English and Welsh equally when communicating with the public in Wales. 

The annual report provides information on how we have continued to implement the provisions of the Scheme. This included:

  • considering the needs of Welsh speakers in the redevelopment of our website;
  • publishing bilingual advertisements in Wales for any vacancies on our Council; and 
  • raising awareness amongst employees of our obligations under the Scheme.

The Welsh Government is in the process of implementing a new Welsh Language Bill, which will replace Welsh Language Schemes with sector-specific Standards. In the interim, we will continue to implement the existing scheme and monitor its implementation.  

More information about our Welsh Language Scheme and annual report are available here

 

Cynllun Iaith Gymraeg - HCPC yn cyhoeddi adroddiad blynyddol

Mae'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol ar ei Gynllun Iaith Gymraeg, gan nodi sut yr ydym yn cyflawni ein rhwymedigaethau o dan gyfraith Cymru i sicrhau ein bod yn trin yr iaith Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal. 

Cafodd ein Cynllun Iaith Gymraeg ei gyhoeddi'n wreiddiol yn 2011 ac mae'n nodi sut y byddwn yn darparu gwasanaethau i aelodau'r cyhoedd sy'n siarad Cymraeg yng ngoleuni ein rhwymedigaethau o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Fel rhan o'r cynllun hwn, rydym wedi ymrwymo i gymryd camau rhesymol a chymesur i sicrhau ein bod yn trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal wrth gyfathrebu â'r cyhoedd yng Nghymru. 

Mae'r adroddiad blynyddol yn darparu gwybodaeth ar sut yr ydym wedi parhau i roi darpariaethau'r Cynllun ar waith. Roedd hyn yn cynnwys:

  • ystyried anghenion siaradwyr Cymraeg wrth ailddatblygu ein gwefan;
  • cyhoeddi hysbysebion dwyieithog yng Nghymru ar gyfer unrhyw lefydd gwag ar ein Cyngor; a 
  • codi ymwybyddiaeth ymhlith gweithwyr o'n rhwymedigaethau o dan y Cynllun.

Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n rhoi Mesur Iaith Gymraeg newydd ar waith, a bydd hyn yn arwain at ddisodli'r Cynlluniau Iaith Gymraeg â Safonau sy'n benodol i sectorau. Yn y cyfamser, bydd y cynllun presennol yn parhau ar waith gyda ni a byddwn yn monitro ei weithredu.  

Mae mwy o wybodaeth am ein Cynllun Iaith Gymraeg a'r adroddiad blynyddol ar gael yma

Page updated on: 16/11/2018
Top