Skip navigation

Diweddariadau gwasanaeth: addasu sut rydym yn rheoleiddio

Rydym yn cydnabod bod hwn yn amseroedd eithriadol ac ansicr i bawb.

Ein prif amcan yn ystod yr amser hwn yw sicrhau ein bod yn parhau i gyflawni ein dyletswydd statudol i amddiffyn y cyhoedd wrth i ni ystyried canllawiau cyfredol y Llywodraeth ac iechyd y cyhoedd, sicrhau iechyd ein gweithwyr, a darparu hyblygrwydd a chefnogaeth i'n cofrestreion a fydd yn gweithio mewn amgylchiadau mwy heriol fyth.

Rydym yn addasu ein ffyrdd o weithio ar hyn o bryd. O ganlyniad i'r mesurau a gyflwynwyd gan y llywodraeth mewn ymateb i COVID-19, rydym wedi symud ein holl staff i weithio gartref. Mae hyn yn golygu na allwn ateb ein prif linellau ffôn mwyach a bod gennym fynediad cyfyngedig i'n post, ac rydym yn blaenoriaethu gohebiaeth e-bost lle bo hynny'n bosibl.

Rydym yn cydnabod bod y rhain yn amseroedd sy'n newid yn gyflym, a byddwn yn gwneud ein gorau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru gyda newidiadau pellach yn ôl yr angen.

Diweddariad gwasanaeth: Ffitrwydd i ymarfer

 • Byddwn yn parhau i dderbyn ac brysbennu unrhyw bryderon a wneir trwy ein gwefan yn brydlon, gan sicrhau bod gorchmynion dros dro yn cael eu rhoi ar waith i amddiffyn y cyhoedd os oes angen.

  O ystyried y bydd llawer o unigolion cofrestredig yn gweithio mewn amgylchiadau heriol, bydd cyd-destun yn cael ei ystyried yn y broses hon.

 • Byddwn yn parhau â'r gweithgaredd hwn heb gyfarfod cyhoeddus. Byddwn mewn cysylltiad â'r holl bartïon.

 • Bydd hyn yn parhau fel arfer, er y gallai fod rhywfaint o oedi wrth i ni reoli gyda llai o staff.

 • Byddwn yn parhau â'r rhain a byddwn mewn cysylltiad â'r holl bartïon.

 • Rydym yn gohirio ein gwrandawiadau nes ein bod mewn sefyllfa i ail-leoli. Byddwn mewn cysylltiad â phob cyfranogwr gwrandawiad mewn perthynas â hyn.

  Ni fydd gwrandawiadau FTP sylweddol pellach yn cael eu cynnal tan 6 Gorffennaf ond bydd hyn yn cael ei adolygu.

  Er mwyn sicrhau diogelwch defnyddwyr gwasanaeth, byddwn yn blaenoriaethu ystyried yr holl weithgaredd archeb interim a'r adolygiad o sancsiynau presennol.

  Byddwn mewn cysylltiad uniongyrchol ag unrhyw Aelod Cofrestredig lle mae hyn yn berthnasol.

 • Rydym yn parhau i ymateb i ymholiadau post a diweddariadau ar achosion, fodd bynnag, rydym yn destun mynediad cyfyngedig i bost sy'n dod i mewn, felly cofiwch gadw gyda ni neu, lle bo hynny'n bosibl, anfonwch e-bost atom os oes angen ymateb mwy amserol.

 • Rydym yn gwerthfawrogi y gall mynd trwy'r broses hon fod yn brofiad pryderus a gall unrhyw oedi ychwanegu at hyn.

  Sicrhewch y byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i symud achosion ymlaen o ystyried yr amgylchiadau eithriadol.

  Os oes angen unrhyw gefnogaeth arnoch chi, edrychwch ar y rhestr o gysylltiadau a allai gynorthwyo https://www.hcpts-uk.org/participant-information/useful-contacts-and-support/

COVID-19 gwybodaeth a arweiniad
Tudalen wedi'i diweddaru ymlaen: 22/04/2020
Top